ממונה על העסקת אנשים עם מוגבלות

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998 ולתקנות צו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקת אנשים עם מוגבלות,
מינתה המכללה אחראי לנושא, שתפקידו לפעול למען שילוב מיטבי וראוי של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה.

הממונה על העסקת אנשים עם מוגבלות במכללה  היא
לימור שחר - מחלקת משאבי אנוש
limorsh@braude.ac.il
טל' 04-9901910
פקס 04-9086449