אישורים נדרשים להרשמה

 1. טופס הרשמה ללימודים (אותו ניתן לקבל במשרדי המכינה) מלא וחתום. טופס זה מהווה גם טופס בקשה לסיוע בשכ"ל ומלגת קיום.
 2. צילום תעודת הזהות של המועמד ללימודים.
 3. תמונות פספורט (מאחור יש לציין שם +מס' ת.ז.)
 4. אישור על סיום 11 או 12 שנות לימוד + תעודה אחרונה של בית הספר.
 5. אישור על ציוני בגרות (למועמד שנבחן בבחינות הבגרות)
 6. אישור בדבר בחינות הבגרות שיש להשלים על מנת להיות זכאי/ת לתעודת בגרות. תלמיד אינטרני ימציא אישור מבית סיפרו, תלמיד אקסטרני ימציא אישור משלוחת אגף הבחינות במשרד החינוך.
 7. אישור על ציון פסיכומטרי למי שנבחן בעבר.
 8. צילום תעודת שחרור מצה"ל או שרות לאומי או פטור.
 9. צילום תעודת הזהות של אחד ההורים כולל הספח עם פרטי כל ילדיהם.
 10. טופס תולדות חיים
 11. טופס פרטי חשבון בנק
 12. אישורים מצולמים על הכנסת ההורים:
  לשכיר: טופס 106 של שנת המס האחרונה.
  לעצמאי: שומת מס של השנה האחרונה.
  לא עובד: אישור מביטוח לאומי על אי העסקה.
  כמו כן יש לצרף כל אישור על מקור הכנסה אחר כגון: קרן פנסיה, ביטוח לאומי, תגמולים, קצבת זקנה, ועוד.
 13. חברי קיבוץ:
  בן/בת קיבוץ
  - ט' התחייבות כספית מהקיבוץ למימון לימודים.
  עוזב/ת קיבוץ - יש להציג אישור ממזכיר הקיבוץ על עזיבת הקיבוץ.
  קיבוץ ב"עצמאות כלכלית" - יש להציג אישור המעיד על כך.
 14. מועמד נשוי/מועמדת נשואה:
  אישור על הכנסות בן/בת הזוג. במידה ואין ילדים יצרף גם אישורי הכנסה של הוריו.
 15. צילום מסמכים ותעודות במקרה של עדיפות מיוחדת:
  נכה צה"ל, משפחה שכולה, אישור של שרותי הרווחה, חייל בודד.
  במקרה של חייל בודד – יש להמציא אישור על כך מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים.
 16. מי שניגש בעבר לאבחון ליקויי למידה - נא לצרף את תוצאות האבחון.