שכר דירה

שכר הדירה במעונות הסטודנטים כולל את הוצאות החשמל, המים, הארנונה, שירותי כביסה ועוד. בנוסף נהנים הדיירים משירותי אחזקה ותפעול.
התשלום למעונות יתבצע באמצעות הוראת קבע בלבד וייגבה ב - 5 בכל חודש (עבור אותו החודש). במידה ויתבצע שינוי במועד הגביה, הודעה תועבר לדיירים.
סטודנט שיכנס למעונות בין 1 עד 14 לחודש - ישלם דמי אכסון מלאים לאותו חודש.
סטודנט שיכנס למעונות בין 15 עד 31 לחודש, ישלם מחצית דמי אכסון לאותו חודש.
סטודנט שיפנה את המעונות בין 1 עד 14 לחודש, ישלם דמי אכסון מלאים לאותו חודש.
סטודנט שיפנה המעונות בין 15 עד 31 לחודש, ישלם דמי אכסון מלאים לאותו חודש + דמי אכסון עבור שבועיים נוספים. 

גובה שכר הדירה

דירות ל- 2 אנשים - 1200 ש"ח לחודש/ סטודנט

דירות ל- 5 אנשים - 1100 ש"ח לחודש/ סטודנט 

פקדון
הפקדון ישולם בצ'ק/כרטיס אשראי מיד עם קבלת האישור למעונות.

הפיקדון יוחזר כאשר הסטודנט:

שילם פיקדון והודיע בכתב עד שבועיים לפני קבלת המפתחות כי הוא מוותר על זכאותו למעונות - יוחזר לו הפיקדון במלואו.
שילם פיקדון אך לא התייצב לקבלת המפתחות ולא הודיע בכתב – יחויב במחצית הפיקדון.

סיום המגורים במעונות - הפיקדון יוחזר תוך חודש מסיום מגוריו  ובהתאם לאישור איש צוות המעונות. במקרה של נזקים או איחור בפינוי יקוזז סכום הנזק מסכום הפיקדון המוחזר.

הפיקדון יוחזר בצ'ק לפקודת הסטודנט.