תנאי רישום

התכנית המוצעת על ידי המכללה, מופנית לבוגרי פקולטות להנדסה (ארבע שנתי, ציון 78) ובעלי תארים במדעי הטבע, מדעים מדויקים ומדעי הרפואה (תלת שנתי, ציון 80). חלק מהסטודנטים יגיעו לאחר תום לימודי התואר הראשון ואחרים אחרי  תקופת עבודה בתעשייה הביוטכנולוגית, הרפואית, המדעית וכד'. המועמד יצטרך להציג שני מכתבי המלצה, אחד מהם לפחות מחבר סגל במוסד אקדמי. המכתבים ימוענו ישירות אל המכללה.
המחלקה רשאית לבקש מסטודנט, בהתאם לתואר הראשון שלו, להשלים קורסים בסיסיים מתואר ראשון (ללא נקודות זכות) כתנאי לקבלה לתכנית התואר השני. בקובץ "MSc קורסי הקדם"  מפורטת רשימת קורסים הנדרשים ממועמד לפני קבלתו לתכנית. סטודנט שלא למד קורסים אלו או חלקם במהלך לימודי תאר אקדמי קודם, חייב להשלימם לפני קבלתו לתכנית או לכל המאוחר עד תום הסמסטר הראשון. הציון המינימלי הנדרש בקורסי הקדם המפורטים בנספח ג' הוא 80. בנוסף יערך מבחן מיון באנגלית טכנית. סטודנט שלא יעבור את המבחן בציון 75, יידרש לקחת קורס באנגלית טכנית בסמסטר הראשון ללימודיו.