נוהל ערעורים

27.8.17
נוהל ערעורים על מבחני סוף סמסטר במכינה הקדם אקדמית
1.      כללי
המכללה מאפשרת לסטודנטים לערער על ציוני בחינות סוף סמסטר באמצעות תחנת המידע
באינטרנט. תחנת המידע מאפשרת לכל סטודנט לצפות במחברות הבחינה שלו ולהגיש ערעור
באמצעות האתר. כמו כן, היא מאפשרת למרצה לראות את מחברות הבחינה ולבדוק את
הערעור באמצעות האתר.
כל הכתוב בנוהל זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה.
2.      מטרה
הנוהל קובע כללים להגשת ערעור על ציוני בחינות סוף סמסטר במועדי א' ו ב' והטיפול -
בערעור.
3.      הגדרות
3.1 בחינה- בחינת סוף קורס במועדים א' או ב' (או מועד מיוחד).
3.2 קבלן סריקה- קבלן חיצוני הסורק את מחברות הבחינה עבור המכללה.
3.3 מרכז השגחה- מפעיל מערך ההשגחה בבחינות במכללה.
3.4 חדר בחינות- חדרו של מרכז ההשגחה.
3.5 קוד בחינה- קוד הזיהוי של הבחינה כפי שהוא מופיע במסמכי הבחינה (ראי בחינה, גיליון ציונים
      וכדומה).
3.6 ערעור מוצדק- ערעור שבעקבותיו הועלה ציון הסטודנט בקורס.
3.7 ערעור לא מוצדק- ערעור שבעקבותיו לא הועלה ציון הסטודנט בקורס והמרצה סובר שלא
היה מקום להגיש ערעור.
4.      שיטה
4.1 מרצה הקורס יגיש את המחברות בסיום בדיקתן למרכז ההשגחה לפני, או לכל המאוחר,
      ביחד עם פרסום הציונים.
4.2 קבלן הסריקה ייקח באופן שוטף את מחברות הבחינה, יסרוק אותן ויעלה את הקבצים
נוהל ערעורים על מבחני
סוף סמסטר
4.3 הסטודנט יוכל לעיין במחברת הבחינה בתחנת המידע באינטרנט שבאתר המכללה, יוכל
להדפיסה ו/או לשמרה כקובץ.
4.4 לאחר הצפייה בקובץ הסרוק של הבחינה, יחליט הסטודנט אם להגיש ערעור.
4.5 אם החליט הסטודנט להגיש ערעור, ימלא את טופס הערעור הנמצא ליד קובץ הבחינה
הסרוקה, יפרט בהרחבה את טענותיו וישלח את טופס בקשת הערעור לא יאוחר מארבעה
ימים מסריקת המחברות.
הבהרה: מבחן המוגש לבדיקה חוזרת בגין ערעור, ציונו יכול להשתנות הן למעלה והן
למטה.
4.6 כעבור ארבעה ימים משליחת הערעור יקבל הסטודנט את תוצאות הערעור בתחנת המידע.
4.7 המרצה יבדוק את הערעור, יחליט אם הוא מוצדק או לא והאם יש לשנות את ציון הסטודנט.
בהתאם להחלטותיו, ימלא המרצה את הפרטים הרלוונטיים בטופס הערעור המקושר למחברת
ויעבירו למזכירות המחלקה, תוך ארבעה ימים.
4.8   המרצה ישיב על הערעור ולאחר מכן הטופס יישלח אוטומטית למזכירות המכינה. הסטודנט
יוכל לראות את תשובת הערעור בתחנת המידע באינטרנט (בדף ההודעות). אם עברו יותר
מארבעה ימים ועדיין לא נתקבלה תשובה, יפנה הסטודנט למזכירות המכינה שלו לבירור.
4.9   מזכירת המכינה יעדכן תוך יום אחד את ציון הקורס במערכת המידע לאור תוצאות הערעור.
 
4.10   המחברות ייגרסו בתום תקופה של חודשיים ממועד הבחינה.