Fellowships & Prizes

קול קורא למלגות אקדמיה-מגזר עסקי לקידום נשים במדע לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת 2016 לשנת הלימודים תשע"ז

 שם: קול קורא למלגות אקדמיה-מגזר עסקי לקידום נשים במדע לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת 2016 לשנת הלימודים תשע"ז

תאור: משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (להלן – המשרד) מרחיב בשנה זו את תכנית המלגות לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, תוך שימת דגש על קשר בין אקדמיה למגזר העסקי. במסגרת תכנית זו יוענקו מלגות לסטודנטיות לתואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט דוקטורט. מטרת התכנית היא הגדלת מספר הנשים המצטיינות המגשימות את הפוטנציאל שלהן לתפקיד בכיר בתעשייה ובעולם העסקי.

מועד אחרון להגשה: באמצעות הדואר האלקטרוני (להלן-המועד הקובע): שלישי, ג' באלול תשע"ו, 6.9.2016, עד השעה 15:00

העתקים הקשיחים יתקבלו במשרד לא יאוחר מיום ראשון, ח' באלול תשע"ו, 11.9.2016, עד השעה 15:00.

קול קורא

טופס הגשה

הסכם מלגות שנה אחת

נהלי עבודה 2016