Fellowships & Prizes

קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2017

שם:  קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2017
 
תיאור: במטרה להגדיל את התשתית האנושית העוסקת בתחומי החלל בישראל, משרד המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד) מפרסם בזאת קול קורא לקבלת בקשות למלגות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט, שתכנית המחקר שלהם, בתחומים המפורטים להלן בסעיף זה, מתבצעת במוסדות להשכלה גבוהה ובמכוני מחקר ציבוריים בישראל.
כהמשך להחלטת ממשלה מספר 3534 בחר משרד המדע והטכנולוגיה להנציח את זכרו של טייס החלל (האסטרונאוט) הישראלי הראשון, אל"מ אילן רמון ז"ל, באמצעות קביעת תכנית מלגות בתחום החלל על שמו.
 
מוזמנים בזאת, להגיש בקשות למלגות, סטודנטים שעבודת המחקר שלהם עוסקת בתחומים הבאים:
  1. מחקרים בתחום תצפיות לעבר כדור הארץ מהחלל.
  2. מחקרים לפיתוח שיטות והתקנים זעירים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים עם פוטנציאל ליישום בחלל.
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה:  16.10.17