Fellowships & Prizes

קול קורא למלגות אקדמיה-מגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשע"ח

שם:  קול קורא למלגות אקדמיה-מגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשע"ח
 
תיאור: אחד החסמים לקידום נשים למשרות בכירות באקדמיה ובמגזר העסקי הוא בדרך כלל
תפקידן בהקמת משפחה, בעיקר במהלך השנים הרלוונטיות לפיתוח הקריירה.
כצעד להסרת חסם זה ועל מנת לעודד נשים להיכנס למעגל העבודה ואף להתקדם לתפקיד בכיר ניהולי, יזם המשרד תכנית להענקת מלגות "אקדמיה–מגזר עסקי" לתלמידות תואר שני, תואר שלישי ופוסט דוקטורט לשנת הלימודים התשע"ח.​
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה:  12.7.17
 
 
 
 
 

קול קורא למלגות לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית ע"ש יצחק נבון לשנת הלימודים תשע"ח

שם:  קול קורא למלגות לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית ע"ש יצחק נבון לשנת הלימודים תשע"ח
 
תיאור: יצחק נבון ז"ל - הנשיא החמישי של מדינת ישראל, נולד בשנת 1921בירושלים למשפחה ירושלמית ותיקה.
יצחק נבון היה בוגר האוניברסיטה העברית בפדגוגיה, תרבות האסלאם, השפה הערבית וספרות עברית. טרם היבחרו כנשיא הוא כיהן כחבר כנסת וכן שימש בתפקידים ציבוריים נוספים. לאחר סיום 5 שנים בקדנציה הנשיאותית הוא חזר לזירה הפוליטית ומונה לשר החינוך והתרבות ולסגן ראש הממשלה. בממשלת האחדות הלאומית.
כנשיא, פעל נבון בלא לאות לגישור בין העדות בישראל, בין דתיים לחילוניים, בין ערבים ליהודים ובין תושבי הפריפריה למרכז.
יצחק נבון נפטר ב-6 בנובמבר 2015.
הנצחת שמו על מלגות לתלמידות מהפריפריה הכלכלית-חברתית של ישראל, הינה הדרך הטובה ביותר באמצעות משרדנו להוקיר את זכרו.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה:  13.7.17
 
 
 
 
 

קול קורא למלגות לתואר שני בהנדסה ומדעים מדויקים עבור תלמידות הנמצאות בשנה האחרונה ללימודיהן בתואר ראשון

שם:  קול קורא למלגות לתואר שני בהנדסה ומדעים מדויקים עבור תלמידות הנמצאות בשנה האחרונה ללימודיהן בתואר ראשון
 
תיאור: משרד המדע והטכנולוגיה אמון בין היתר על פיתוח מחקר מדעי יישומי ומחקר הנדסי. במסגרת זו, מפרסם המשרד בזאת קול קורא זה, על מנת לעודד את השתלבותן של סטודנטיות לתואר ראשון להמשך לימודים לתארים מתקדמים. הכוונה לתחומים בעלי פוטנציאל טכנולוגי ותעשייתי משמעותי שאינו ממומש דיו, בין היתר בשל היעדר תשתית כח אדם רחבה דיה.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה:  11.6.17
 
 
 
 
 

קול קורא למלגות אקדמיה-מגזר עסקי לקידום נשים במדע לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת 2016 לשנת הלימודים תשע"ז

 שם: קול קורא למלגות אקדמיה-מגזר עסקי לקידום נשים במדע לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת 2016 לשנת הלימודים תשע"ז

תאור: משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (להלן – המשרד) מרחיב בשנה זו את תכנית המלגות לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, תוך שימת דגש על קשר בין אקדמיה למגזר העסקי. במסגרת תכנית זו יוענקו מלגות לסטודנטיות לתואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט דוקטורט. מטרת התכנית היא הגדלת מספר הנשים המצטיינות המגשימות את הפוטנציאל שלהן לתפקיד בכיר בתעשייה ובעולם העסקי.

מועד אחרון להגשה: באמצעות הדואר האלקטרוני (להלן-המועד הקובע): שלישי, ג' באלול תשע"ו, 6.9.2016, עד השעה 15:00

העתקים הקשיחים יתקבלו במשרד לא יאוחר מיום ראשון, ח' באלול תשע"ו, 11.9.2016, עד השעה 15:00.

קול קורא

טופס הגשה

הסכם מלגות שנה אחת

נהלי עבודה 2016