דיווח שעות חודשי – ראשי קבוצות

טופס - דיווח שעות חודשי - ראשי קבוצות

יש למלא את הטופס בסוף כל חודש
שם פרטי
שם משפחה
ת.ז
דוא"ל
מחלקה
סדנה בקורס
חודש
שנה

סדנה מס'  1:
תאריך סדנה 1
מס שעות
מס' משתתפים בסדנה
אופי הפגישה עם מרצה הקורס
אורך הפגישה
נושא הפגישה

סדנה מס'  2:
תאריך סדנה 2
מס' שעות
מס' משתתפים בסדנה
אופי הפגישה עם מרצה הקורס
אורך הפגישה
נושא הפגישה

סדנה מס'  3:
תאריך סדנה 3
מס' שעות
מס' משתתפים בסדנה
אופי הפגישה עם מרצה הקורס
אורך הפגישה
נושא הפגישה

סדנה מס'  4:
תאריך סדנה 4
מס' שעות
מס' משתתפים בסדנה
אופי הפגישה עם מרצה הקורס
אורך הפגישה
נושא הפגישה

סדנה מס'  5:
תאריך סדנה 5
מס' שעות
מס' משתתפים בסדנה
אופי הפגישה עם מרצה הקורס
אורך הפגישה
נושא הפגישה

סה"כ השעות לתשלום
סה"כ ימי נסיעה