קורסי בחירה

 מספר הקורס
 שם הקורס
 
51605
כלכלה למהנדסים
61106
הבטחת איכות
61127
61129
מבוא לאופטימיזציה
61135
61137
לוגיקה עמומה
61146
61139
מעבדה בלוגיקה עמומה
61140
ביולוגיה חישובית
61141
מעבדה במערכות זמן אמת
61144
הגנה במערכות מתוכנתות
 
61148
 
61239
61240
גיאומטריה דיסקרטית
61241
מערכות לינאריות
61242
מבוא לבקרה אוטומטית
61301
61305
שיטות אלגוריתמיות באבטחת מידע בתקשורת
61308
אלגוריתמים בתורת הגרפים 2
61313
שפות תכנות מונחה עצמים
61315
טכנולוגיות WEB מורחב
61316
61317
61319
61320
61322
מבוא לתקשורת אלחוטית
 
61410
 
61412
 
61512
דחיסת נתונים
61612
61615
61616
61618
סמינר בהנדסת דרישות
61619
סמינר במנשקי משתמש גרפיים
61621
61622
61700
61701
61813
פריצות מחשבים ואתיקה
61814
תורת המידע
 
61820
מחשבים קוונטים