תכנית חדשה

 מספר קורס חדש
מס' קורס ישן
 שם הקורס בעיברית
שם הקורס באנגלית
61765 61105 רשתות מחשבים

Computer Networks

41942 מבוא לגנטיקה מולקולרית להנדסת תוכנה

Introduction to Mollecular Genetics for Software Engineers

11198
פיזיקה מודרנית
Modern Physics
61957
תורת המשחקים

Game Theory

61958
61814

Information Theory

61959
61616
אנליזה נומרית

Numerical Analysis

61961
אחזור מידע

Information Retrieval

61964
ויזואליזציה של המידע

Information Visualization

61966

Seminar in Machine Learning (in English)

61968
61435
סמינר באלגוריתמים מתקדמים (באנגלית)

Seminar in Advanced Algorithms

61975
61512

Data Compression

61977
61315

Advanced Web Technology

61979
61439
מחשוב ענן

Cloud Computing

61980
61110
שפות תכנות

Programming Languages

61981
61618

Requirement Engineering

61982 
61942
מעבדה במידול מערכות אקולוגיות

 Lab in Ecological Systems Modelling

61983
61630

Lab in Parallel and Heterogeneous Computing

61985
61947

Lab in Android Application Development

61986
51523

Lab in e-Commerce

51202 אמינות

Reliability

11129 טורים, התמרות ומשוואות דיפרנציאליות

Progressions, Transformations and Differential Equations

51106 מערכות מלאי
51212 ניהול איכות סטטיסטי

Statistical Quality Management

51131 ניהול מערכות ייצור

System Production Management

51711 סימולציה ספרתית

Digital Simulation

51147 תכנון משאבים ודרישות חומרים
61967
סמינר באלגוריתמים אקראיים (באנגלית)

 Seminar in Randomized Algorithms (in English)

 
51114
תכנון פרוייקטים וניהולם

Project Planning and Managing

 מספר קורס חדש
מס' קורס ישן
 שם הקורס בעיברית
שם הקורס באנגלית
11158
11021
מכניקה להנדסת תוכנה
Mechanics for Software Engineers
11159
11022
חשמל ומגנטיות להנדסת תוכנה
Electricity and Magnetism for Software Engineers
51955 51620 חשבונאות ניהולית ומימון
51956 51606 מבוא לכלכלה - מיקרו

Introduction to Economics - Micro

61740
61212

Digital Systems

61741
61510

Introduction to Computer Science

61742
61822

Introduction to Algorithmic Thinking

61743
61201

Discrete Math 1

61744
61210

Computer Organization and Programming

61745
61211

Introduction to Systems Programming

61746
61214
לוגיקה

Logic

61747
61145

Data Structures

61749
61202

Discrete Math 2

61750
61101

Introduction to Software Engineering

61751
61310

Object Oriented Programming

61752
61122
מערכות הפעלה

Operating Systems

61753
61213
אלגוריתמים

Algorithms

61755
61321

Database Systems m

61756
שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תכנה

Engineering Methodologies for Software Systems Development

61757
מבוא לבדיקות תכנה

Introduction to Software Testing

61761
כריית נתונים ומערכות לומדות

Data mining and Machine Learning

61767
61117
אבטחת מידע וקריפטולוגיה

Cryptology and Information Security

61769
61619
ממשק אדם מחשב

Human - Computer Interface

61770
מיומנויות רכות למהנדסים

Soft Skills for Engineers

61830 מבוא להנדסת מערכות מידע

Introduction To Information Systems Engineering

61831 ניהול ידע

Knowledge Management

61833 51530 פרוייקט גמר במערכות מידע שלב א'

Final Project in Informations Systems Phase 1

61834 61127 מסדי נתונים מבוזרים

Distributed Databases

61835 51531 פרוייקט גמר במערכות מידע שלב ב'

Final Project in Informations Systems Phase 2

51709 הסתברות

Probability

51423 תנהגות ארגונית
51617 חשבונאות פיננסית
51702 מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ

Deterministic Models in Operations Research

51703 מודלים סטוכסטיים בחקב"צ

Stochastic Models in Operations Research

51708 סטטיסטיקה

Statistics

51704 סטטיסטיקה יישומית

Applied Statistics

 
51132
תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון