מעבדה לתכן שיטות העבודה

רקע

על מנת להשיג שיפורים בנושאי הגדלת תפוקה, הקטנת עלויות ושימוש יעיל במשאבים יש להשתמש בכליםהנדסיים שונים. הכלים הללו כוללים ידע תאורטי ומעשי הנושאים כגון: ניתוח ושיפורשיטות, פעילויות ותהליכי עבודה, תכנון תחנות עבודה וכן שיטות שונות לביצוע חקר. שיטות תאורטיות אלה מבססות תהליכים מעשייםבארגוני שירות וייצור. מעבדה זו משמשת לתרגול תהליכים אלה.

 

המעבדהמתחלקת ל-2 חלקים:

 1. מעבדות לצורך תרגול – מעבדות אלו משמשות לתרגול התהליכים שיש לבצע על מנת להגדיר זמני תקןלעבודה.
  1. הערכת קצב –על מנת להגדיר האם קצב עבודת העובד נורמלי, מעל או מתחת לנורמה. זאת כדי להתחשבבכך בקביעת זמני התקן.
  2. חקר זמןישיר – תרגול התהליכים המגדירים את קביעת זמני התקן על פי שיטת חקר זמן ישיר. הדברנעשה בעזרת צפייה בסרט המתאר תהליך עבודה. תוך הצפייה נעשים הדברים הבאים: חלוקתהעבודה לאלמנטים, מדידת זמנים, הערכת תוספות בהתאם לסביבת העבודה של העובד ותנאיםנוספים וקביעת תדירות הביצוע. לאחר הצפייה מחושבים על פי נתונים אלו זמני התקן.
  3. דגימת עבודה- תרגול התהליכים המגדירים את קביעת זמני התקן על פי שיטה של דגימת עבודה. . הדברנעשה בעזרת צפייה בסרט המתאר תהליך עבודה. תוך הצפייה נעשים הדברים הבאים: חלוקתהעבודה לאלמנטים, קביעת זמני דגימה, דגימת עבודה והערכת תוספות בהתאם לסביבתהעבודה של העובד ותנאים נוספים . לאחר הצפייה מחושבים על פי נתונים אלו זמני התקן.

 2. מעבדת תוכנות – שימוש בתוכנות על מנת לפשט את ביצוע חקר הזמן.
  1. תוכנות לביצוע חקרזמן ישיר - CITS APR, TIMEDATA
  2. תוכנות לביצוע חקרזמן בעזרת דגימת עבודה - WORKSAMP, CAWC/E
  3. תוכנות עבור קביעת זמניםסטנדרטיים - TIMEDATA,MOST, MTM-LINK

תוכנותלביצוע חקר זמן

TIMEDATA –תוכנה קלה לשימוש, מאפשרת ניתוח תנועות לקביעת תקני עבודה. משלבת 3 רמות: תנועות,אלמנטים ומטלות.


WORKSAMP – תוכנה לביצוע דגימת עבודה.מסכמת נתונים שנאספו על דפים לפני זמן וכן מסכמת נתונים שנאספו באופן אלקטרוניומבצעת על פיהם חישוב זמני תקן.


CITS APR– איסוף נתוני החקר בעזרת מערכת המשמשת לאיסוף נתונים - מחשב נישא.הנתונים נאספים ע"י החוקר ומועברים תוכנה. הנתונים מנותחים על פי שיטת חקרזמן ישיר ע"י התוכנה.


CAWS/E – איסוף נתוני החקר באמצעות דגימת עבודה בעזרתמערכת המשמשת לאיסוף נתונים - מחשב נישא. הנתונים מנותחים על פי שיטת חקר זמן לפידגימת עבודה ע"י התוכנה


MTM-LINK –מערכת המאחסנת מידע ב-2 חלקים, קבצי אלמנטים וקבצי ביצוע. קובץ האלמנטים משמשלפיתוח נתוני תקן לאלמנטים או בנייה של בלוקים של אלמנטים. קובץ התפעול משמשלבניית תקני ביצוע המבוססים על הבלוקים התקניים.


MOST – שיטה זו נולדה ע"מ לפשט אתאיסוף הנתונים וניתוח זמן העבודה. השיטה מבוססת על ההבנה כי תנועות עבודה מחולקותלמספר תנועות היוצרות 3 סוגי רצפים:
General move –עבור תנועת חפץ באוויר
Controlledmove- עבור תנועת חפץ הנשאר במגע עם משטח או נוגע בחפץ אחרתוך כדי תנועה
Tooluse – עבור שימוש בכלים

קורסים

 


תכן שיטות העבודה - 51101
על מנת להשיגשיפורים בנושאי הגדלת תפוקה, הקטנת עלויות ושימוש יעיל במשאבים יש להשתמש בכליםהנדסיים שונים. הכלים הללו כוללים ידע תאורטי ומעשי הנושאים כגון: ניתוח ושיפורשיטות, פעילויות ותהליכי עבודה, תכנון תחנות עבודה וכן שיטות שונות לביצוע חקרזמן. הקורס מקנה ידע בנושאים אלה ומשלב לימודים תיאורטיים והתנסויות מעשיות בחומרהנלמד.

נושאי הקורס:

 1. מהות הנדסתשיטות וחקר עבודה
 2. תרשימים,ניתוח תהליכי עבודה, ניתוח פעילויות, שיפור שיטות
 3. חקר זמן ישיר:תהליך החקר, חישוב מס' תצפיות , הערכת קצב, קביעת אחטז תוספות, מציאת זמני תקן.
 4. דגימת עבודה
 5. זמני תקןלצוות ומפעילי מכונות
 6. תקני זמןמוכנים מראש
 7. תהליךהלמידה
 8. שיטות שכרעידוד ושיטות לחלוקת רווחים

גישותמתקדמות בהנדסת שיטות – 51135

הקורס מציגמודלים ושיטות מתקדמות בתחומי שיפור שיטות העבודה בארגונים תעשייתיים וארגונישירות. הקורס מלווה בתוכנות לחקר זמן. מובאות השיטות החדשניות: KAIZEN, BPR,BENCHMARKING וחשיבה המצאתית. כלאחת מהשיטות מדגישה היבטים שונים בתהליך שיפור שיטות העבודה ואופן יישומן.

נושאי הקורס:

 1. KAIZEN – שיטה לשיפור מתמיד ופילוסופיית TQM כחלק מתפיסת ה-KAIZEN
 2. BPR – BUSINESS PROCESS REENGINEERING תהליךשל חשיבה יסודית ותיכון קיצוני מחדש של תהליכים במטרה להשיג שיפורים משמעותייםבמדדי ביצוע חיוניים כגון עלויות, איכות, שירות ומהירות.
 3. BENCHMARKING – שיטה המגדירה תהליךשיפור המבוסס על הערכה של מוצרים, שרותים ותהליכי עבודה של ארגונים המזוהים כטוביםביותר בתחומים אלו.
 4. חשיבה המצאתית ככלישיפור
 5. שימוש בתוכנות לביצועחקר זמן ישיר – CITS APR,TIMEDATA
 6. שימוש בתוכנות לביצועחקר זמן באמצעות דגימת עבודה –WORKSAMP,CAWC/E
 7. שימוש בתוכנות להכנת בסיס נתונים סטנדרטי עבורתהליכי עבודה וקביעת זמני תקן -TIMEDATA,MOST, MTM-LINK