תנאי רישום ללימודים לתואר בוגר במדעים .B.Sc לשנה"ל תשע"ו

פרק 1: תנאים להגשת מועמדות

תנאי המינימום להגשת מועמדות לתכנית לימודים במכללה מסווגים לשלוש קבוצות:
1. תנאי רישום  כלליים :
 •  ציוני בחינות בגרות
 •  ציון הבחינה הפסיכומטרית
 • סף להרשמה באנגלית  
2. תנאי רישום  מחלקתיים
3. תשלום דמי הרשמה

רשאי להגיש מועמדות ללימודים מי שיעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

א. תנאי רישום כלליים

1. תעודת בגרות
1.1 מועמד בעל תעודת בגרות ישראלית, שהשיג ממוצע 70 ללא בונוסים ואשר יעמוד בכל התנאים הבאים:

הצגת תעודת בגרות ישראלית, הכוללת לפחות:
1. בחינה במתמטיקה ברמה של 4 או 5 יח"ל.
2. בחינה באנגלית ברמה של 4 או 5 יח"ל.
3. בחינה במקצוע מוגבר נוסף (שאינו אנגלית ומתמטיקה) ברמה של 4 או 5 יח"ל.


הציון המינימלי הנדרש בכל אחד מהמקצועות המפורטים לעיל הוא בהתאם לתנאי הרישום המחלקתיים המפורטים בפרק הבא. במחלקה בה לא מצוינת דרישה מפורשת – הציון המינימלי לא יפחת מציון 60.
אופן חישוב ממוצע ציוני הבגרות מפורט בפרק "חישוב ממוצע ציוני בגרות וסכם" בעמ' 70.

הערה
רשאי להגיש מועמדות ללימודים גם מי שאינו עומד בדרישות בבחינת הבגרות במתמטיקה ובלבד שיעבור בהצלחה קורס מתמטיקה במכינת קדם-הנדסה של המכללה על פי תנאי הרישום המחלקתיים.1.2 מועמד בעל תעודת בגרות מוכרת מחו"ל*,  שיעמוד בדרישות בחינות הכניסה האלה:
מתמטיקה
ברמה של 4 יח"ל. הציון המינימלי הנדרש בהתאם לתנאי הרישום המחלקתיים.
עברית ברמה ג'- ציון 60 לפחות. מועמדים בעלי דיפלומת הנדסאי ממכללה מוכרת בארץ פטורים מהבחינה.
אנגלית בהתאם לתנאי הרישום המחלקתיים.
פיזיקה ברמה של 3/5 יח"ל (למועמדים למחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה אופטית). הציון הנדרש בהתאם לדרישות המחלקה.
כימיה ברמה של 3 יח"ל (למועמדים למחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה). הציון הנדרש הוא 60 לפחות.

* בעלי תעודת בגרות מחו"ל חייבים להמציא, בנוסף לצילום התעודה המקורית, תרגום לעברית של תעודת הבגרות, כולל פירוט הציונים. התרגום חייב להיות חתום על ידי רשות משפטית או מוסדית מוסמכת ומוכרת. בנוסף, יש לצרף לתעודות אישור ממשרד החינוך על כך שהתעודה שוות ערך לתעודת בגרות בישראל.

לצורך קבלת האישור יש לפנות למחלקה לאישור השכלה על-יסודית במשרד החינוך, רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים, טל. 02-5601371.הפּנייה בצירוף תרגום נוטריוני מקורי של תעודת הבגרות מחו"ל וצילומי תעודת זהות ותעודת עולה.

מועדי בחינות הכניסה לבעלי תעודת בגרות מחו"ל
כל הבחינות מתקיימות במועד אחד בלבד בתאריכים אלה, בשעה 13:00:


מקצוע יום בשבוע מועד חורף  תאריך למועד חורף יום בשבוע מועד אביב תאריך למועד אביב
*מתמטיקה חמישי 03.09.2015 שני 01.02.2016
עברית שני 07.09.2015 חמישי 04.02.2016
*פזיקיה/ כימיה חמישי 10.09.2015 שני 08.02.2016
אנגלית- מבחן אמיר"ם בתיאום עם היחידה לאנגלית -- -- --

* חומר הלימוד לבחינות במתמטיקה ובפיזיקה מופיע בפרק 5 בהמשך.

2. ציון הבחינה הפסיכומטרית
חובת הגשה של תוצאות בחינה פסיכומטרית חלה על כל המועמדים, בין אם הם בעלי השכלה על-תיכונית קודמת ובין אם נרשמו לשנה מתקדמת. ציון הבחינה הפסיכומטרית המקנה זכות לדיון בקבלה ללימודים במכללה:
ציון 550 לפחות
- בדגש רב תחומי או בדגש כמותי.

3. סף להרשמה באנגלית
3.1
הציון המינימלי באנגלית המקנה זכות לרישום ללימודים במכללה הוא 85 במרכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמיר"ם או ציון 185 במבחן אמי"ר.
הערה: לא ישובץ מועמד לקורס אנגלית ללא ציון 70/170 לפחות במבחני הסיווג.
יש לבדוק את הדרישה המחלקתית בסעיף ב' "תנאי רישום מחלקתיים".
3.2 למועמדים שציוניהם נעים בין 70 ל 84 במרכיב האנגלית כמפורט בסעיף 3.1 קיימות שתי אפשרויות לאישור ועדת הקבלה:
א. להשתתף בקורס אנגלית לפני תחילת הלימודים, להשיג ציון "עובר"
ב. להגיש מועמדות לרישום "על תנאי"
אם יתקבל כסטודנט "על תנאי", בכפוף להחלטת המחלקה ותנאי הרישום הכלליים, יתחיל ללמוד את הקורסים האקדמיים במקביל ללימודי אנגלית ברמה "טרום בסיסי" (השיבוץ יעשה בהתאם לציונו באנגלית לפי הפירוט לעיל).

אם עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיו במכללה לא ישיג ציון "עובר" בקורס אנגלית "טרום בסיסי" - יופסקו לימודיו עקב אי מילוי תנאי קבלה.אם השלים את רמת הידע הבסיסי בקורס אנגלית "טרום בסיסי" ועמד בו בהצלחה בציון "עובר", יתקבל כסטודנט "מן המניין" ויוכל להתקדם בשרשרת קורסי האנגלית (מבלי להבחן בבחינת אמיר"ם או אמיר).כל האמור לעיל בכפוף לתנאי הרישום הכלליים והמחלקתיים המפורטים בידיעון זה.

הערות
•תלמיד העומד לסיים את ביה"ס התיכון רשאי להירשם "על תנאי"; בעת ההרשמה יהיה עליו להמציא את ציוני המחצית הראשונה של כיתה י"ב ואישור המפרט את בחינות הבגרות ואת יחידות הלימוד בהן ייבחן. דיון בבקשתו ייערך רק לאחר קבלת תוצאות בחינות בגרות, ובתנאי שיישארו מקומות פנויים. תנאי לקבלה הוא אישור מצה"ל על לימודי המועמד.
בוגר מכינה אוניברסיטאית מוכרת הרלוונטית למחלקה בה הוא מבקש ללמוד, חייב גם בזכאות לתעודת בגרות.
הכרה תינתן במקצועות רלוונטיים כגון מתמטיקה, פיזיקה או אנגלית - בתנאי שהציון הוא בהתאם לדרישות תנאי הרישום הכלליים והמחלקתיים.
• מועמדים הניגשים לשיפור ציוני בגרות/ השלמת תעודת בגרות במועד קיץ - בקשתם תובא לדיון לאחר המצאת הציונים, ובתנאי שיישארו מקומות פנויים.  

ב. תנאי רישום מחלקתיים

להלן פירוט הדרישות הנוספות לדרישות הכלליות, שפורטו בסעיף א' לעיל.
הדרישות מסווגות לפי תכניות הלימודים. הציונים המפורטים להלן הם תנאים מינימליים, המקנים זכות לדיון בקבלה ללימודים במכללה. תנאים אלה הם לרישום בלבד ואינם מחייבים קבלה ללימודים.
 • הנדסה אופטית
  בנוסף לדרישות הכלליות, בעלי תעודת בגרות ישראלית נדרשים לציון בחינה מינימלי במקצועות הבאים:
   
  מתמטיקה - ציון 90 ברמה של 4 יח"ל או ציון 75 ברמה של 5 יח"ל.
  פיזיקה - ציון 70 ברמה של 5 יח"ל.
  לחילופין: ציון 75 בקורס פיזיקה במכינת קדם-הנדסה במכללה.
  אנגלית - ציון 70 ברמה של 4 יח"ל או ציון 65 ברמה של 5 יח"ל.
   
  בעלי תעודת בגרות מחו"ל נדרשים לעמוד בבחינת כניסה בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל בציון 70 לפחות. מועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, אם יעברו בציון 75 לפחות קורס פיזיקה במכינת קדם-הנדסה של המכללה.
 • הנדסת ביוטכנולוגיה
  בנוסף לדרישות הכלליות, בעלי תעודת בגרות ישראלית נדרשים לציון בחינה מינימלי במקצועות הבאים:
   
  מתמטיקה* - ציון 75 ברמה של 4 יח"ל או ציון 65 ברמה של 5 יח"ל.
  כימיה ** - ציון 60 ברמה של 3 יח"ל או ברמה של 5 יח"ל.
  לחילופין: ציון 60 בקורס הכנה בכימיה במכינה הקדם-אקדמית במכללה.
  אנגלית - ציון 70 ברמה של 4 יח"ל או ציון 60 ברמה של 5 יח"ל.
   

  בעלי תעודת בגרות מחו"ל
  נדרשים לעמוד בבחינת כניסה בכימיה ברמה של 3 יח"ל בציון 60 לפחות.
   
  * מי שאינו עומד בתנאי הנ"ל אך תוצאותיו בבחינה הפסיכומטרית גבוהות, יוכל להגיש בקשה לרישום חריג. 
  ** מועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, אם יעברו בציון 60 לפחות קורס כימיה במכינת קדם-הנדסה של המכללה, או לחילופין בקורס מקוון "מבוא לכימיה אקדמית" (41005), הרישום לקורס זה באמצעות המזכירות האקדמית.
 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
  בנוסף לדרישות הכלליות, בעלי תעודת בגרות ישראלית נדרשים לציון בחינה מינימלי במקצועות הבאים:
   
  מתמטיקה - ציון 75 ברמה של 4 יח"ל או ציון 70 ברמה של 5 יח"ל.
  פיזיקה - ציון 70 ברמה של 3 יח"ל או ציון 60 ברמה של 5 יח"ל.
  אנגלית - ציון 60 ברמה של 4 יח"ל או יותר.
  בנוסף: ציון 110 לפחות במרכיב הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית ציון 90 לפחות במרכיב האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית (או ציון באנגלית שקיל במבחן אחר באישור היחידה לאנגלית).
   
  בעלי תעודת בגרות מחו"ל נדרשים לעמוד בבחינת כניסה בפיזיקה ברמה של 3 יח"ל בציון 70 לפחות. מועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, אם יעברו בציון 70 לפחות קורס פיזיקה במכינת קדם-הנדסה של המכללה.
  תנאי רישום  נוספים לבעלי דיפלומת הנדסאי – נא ראה פרק 4. 
 • הנדסת מכונות
  בנוסף לדרישות הכלליות, בעלי תעודת בגרות ישראלית נדרשים לציון בחינה מינימלי במקצועות הבאים:
   
  מתמטיקה  - ציון 75 לפחות ברמה של 4 יח"ל או ציון 65  ברמה של 5 יח"ל.
  אנגלית - ציון 60 ברמה של 4 יח"ל או יותר.
 • הנדסת מערכות מידע
  בנוסף לדרישות הכלליות, בעלי תעודת בגרות ישראלית נדרשים לציון בחינה מינימלי במקצועות הבאים:
  מתמטיקה* -ציון 75 ברמה של 4 יח"ל או ציון 70 ברמה של 5 יח"ל.
  אנגלית - ציון 60 ברמה של 4 יח"ל או יותר.
  בנוסף: ציון 110 לפחות ברכיב הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית.

  * מועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, אם יעברו בציון 75 לפחות קורס מתמטיקה במכינת קדם-הנדסה של המכללה.
 • מתמטיקה שימושית
  בנוסף לדרישות הכלליות, בעלי תעודת בגרות ישראלית נדרשים לציון בחינה מינימלי במקצועות הבאים:
   
  מתמטיקה - ציון 90 ברמה של 4 יח"ל או ציון 75 ברמה של 5 יח"ל. 
  אנגלית - ציון 70 ברמה של 4 יח"ל או ציון  65  ברמה של 5 יח"ל.
   
  בעלי תעודת בגרות מחו"ל נדרשים לעמוד בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 90 לפחות. מועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, אם יעברו בציון 90 לפחות קורס מתמטיקה במכינת קדם-הנדסה של המכללה.
 • הנדסת תכנה
  בנוסף לדרישות הכלליות, בעלי תעודת בגרות ישראלית נדרשים לציון בחינה מינימלי במקצועות הבאים:

  מתמטיקה* - ציון 75 ברמה של 4 יח"ל או ציון 70 ברמה של 5 יח"ל.
  אנגלית - ציון 60 ברמה של 4 יח"ל או יותר.
  בנוסף:  ציון 110 לפחות ברכיב הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית.

  * מועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, אם יעברו בציון 75 לפחות קורס מתמטיקה במכינת קדם-הנדסה של המכללה.
 • הנדסת תעשייה וניהול
  בנוסף לדרישות הכלליות, בעלי תעודת בגרות ישראלית נדרשים לציון בחינה מינימלי במקצועות הבאים:
   
  מתמטיקה - ציון 80 ברמה של 4 יח"ל או ציון 70 ברמה של 5 יח"ל.
  אנגלית - ציון 60 ברמה של 4 יח"ל או יותר.
  בנוסף: ציון 85 לפחות במרכיב האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, או השגת ציון "עובר " בקורס אנגלית "טרום בסיסי" לפני קבלה ללימודים.

  * מועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, אם יעברו בציון 80 לפחות קורס מתמטיקה במכינת קדם-הנדסה של המכללה.

ג. תשלום דמי הרשמה

כל מועמד חייב בתשלום דמי הרשמה. התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. דמי ההרשמה אינם מוחזרים, גם אם לא התקבל המועמד ללימודים או ביטל הרשמתו ללימודים.
הערות כלליות
 1. מועמד העומד בדרישות המפורטות זכאי להירשם ללימודים, אך ההרשמה אינה בבחינת הוכחה שהתקבל ללימודים. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את המועמדים עם הנתונים הגבוהים ביותר.
 2. מועמד המתקבל ללימודים יקבל על כך הודעה בכתב. הודעת קבלה תקֵפה רק לשנת הלימודים ולסמסטר המצוינים בה.
 3. תנאי ההרשמה הכלליים והמחלקתיים חלים על כל המועמדים, בין אם הם בעלי השכלה
  על-תיכונית או אקדמית אשר נרשמו לשנה מתקדמת.
 4. הודעה למועמדים בהמתנה: מועמדים שלא התקבלו לתכנית הלימודים שביקשו, עשויים לקבל הודעה על תכניות לימודים חלופיות אליהן יוכלו להתקבל. אם יתפנה מקום, מועמדים אלו עשויים להתקבל במועד מאוחר יותר לתכנית הלימודים שביקשו תחילה.
 5. מקרים חריגים יופנו לוועדת הקבלה ויידונו לגופו של עניין.
 6. מועמד שאינו מתכוון לממש את לימודיו, מתבקש להודיע על כך בכתב למזכירות האקדמית.

פרק 2: אופן הקבלה

המחלקה תקבע קבלתו של מועמד לפי הישגיו בתעודת הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.
 
2.1 חישוב ממוצע ציוני תעודת הבגרות לצורך בדיקת זכאות להרשמה (ממוצע גולמי) - בממוצע ציוני הבגרות נכללים כל המקצועות החיצוניים המופיעים בתעודת הבגרות. לא ניתן להשמיט מקצוע גם אם מספר יחידות הלימוד גדול מ-21.

שיטת חישוב הממוצע המשוקלל:
1. יש לכפול את הציון במספר יחידות הלימוד.
2. יש לחבר את המכפלות ולסכמן.
3. יש לחלק את סכום המכפלות בסכום יחידות הלימוד.

זכאים להירשם למכללה בעלי ציון 70 ומעלה בממוצע הבגרות המחושב באופן זה.

2.2. חישוב ממוצע ציוני תעודת הבגרות לצורך דירוג
בממוצע ציוני הבגרות נכללים כל המקצועות החיצוניים אשר בתעודת הבגרות. אין אפשרות להשמיט מקצוע, גם אם מספר יחידות הלימוד גדול מ-21. בחישוב ממוצעי הבגרות לצורך דירוג המועמדים, ניתנות תוספות ציון (בונוס) לנבחנים ברמות מוגברות במקצועות רלוונטיים.

תוספת ציון (בונוס) לבחינות בתעודת בגרות
לבעלי תעודת בגרות ישראלית יינתנו תוספות ציון (בונוס) במקצועות שבהם נבחנו ברמות מוגברות. במסלול העיוני: 4 יח"ל ומעלה במקצועות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית. במסלול הטכנולוגי: במקצועות של 5 יח"ל ויותר. תוספות ציון בכימיה ובמדעי החיים יינתנו רק למועמדים למחלקה
להנדסת ביוטכנולוגיה.
לציון בחינה ברמה של 4 יח"ל תינתן תוספת של 12.5 נקודות; לדוגמה, ציון 70 יהפוך ל-82.5.לציון בחינה ברמה של 5 יח"ל תינתן תוספת של 25.0 נקודות; לדוגמה, ציון 70 יהפוך ל-95.0.

תוספת בונוס מותנית בציון 60 לפחות במקצועות שעבורם מקבלים את תוספת הציון.

שיטת חישוב הממוצע המשוקלל
1. יש לחבר לציונים את התוספות (כמפורט לעיל)
2. יש לכפול את הציון במספר יחידות הלימוד
3. יש לחבר את המכפלות ולסכמן.
4. יש לחלק את סכום המכפלות בסכום יחידות הלימוד.

2.3 ציון הסכם (ציון ההתאמה)
ציון הסכם הוא ציון קבלה סופי, המורכב בהתאמה מממוצע ציוני הבגרות (כולל בונוסים) ומהציון הפסיכומטרי. ציון הסכם המינימלי לקבלה ללימודים נקבע בהתאם לדרישות המחלקה.

חישוב ציון הסכם
1. יש לכפול את הממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות שהתקבל ב-6.
2. יש לחבר את המכפלה עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.
3. יש לחלק את הסכום ב-2. התוצאה שתתקבל היא ציון הסֶכֶם.

פרק 3: הבחינה הפסיכומטרית

3.1 כללי בחינת הכניסה הפסיכומטרית נערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה. ציון הבחינה תקף לצורכי דיון בקבלת המועמד במשך 10 שנים ממועד הבחינה. לפיכך, כל מועמד יכול להקדים ולהיבחן במועד המתאים לו, ותוצאות בחינתו ישמשו אותו בכל התקופה האמורה. חובת הגשה של תוצאות בחינה פסיכומטרית תקפה חלה על כל המועמדים, בין אם הם בעלי השכלה על-תיכונית ובין אם נרשמו לשנה מתקדמת. על מועמד להמציא את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית באופן עצמאי. המועד האחרון להיבחן לצורך דיון בקבלה לשנה"ל הקרובה הוא יולי.
 
3.2 הרשמה לבחינות הפסיכומטריות ההרשמה לבחינות הפסיכומטריות היא הליך נפרד מהליך ההרשמה למכללה  ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות והערכה. ערכת ההרשמה לבחינה כוללת טופס הרשמה, דף נוהלי הרשמה וחוברת הסברים ודוגמאות. חוברת ההסברים מוצעת בכל השפות בהן ניתן להיבחן בבחינה הפסיכומטרית (ראו סעיף 3.3).

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה www.nite.org.il , או באמצעות ערכת הרשמה שאפשר לקנות באתר או בחנויות הספרים האוניברסיטאיות ובחנויות אחרות.

הנרשמים לבחינה חייבים בדמי בחינה, ששיעורם עשוי להשתנות במרוצת השנה. שיעור התשלום ואופן התשלום, וכן משלוח הטופס למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (בהרשמה דרך הדואר) מפורטים בטופס ההרשמה לבחינה. יש לקרוא היטב את דף נוהלי ההרשמה לפני מילוי טופס ההרשמה לבחינה.

תוצאות הבחינה יישלחו, בתוך 45 יום, לכתובת ולדואר האלקטרוני של הנבחן, בצירוף הסבר על משמעותן. במקביל יועברו הציונים לכל האוניברסיטאות ולטכניון, ולמוסדות לימוד נוספים, לפי בקשת המועמד בטופס ההרשמה. כמו כן יוכל כל נבחן לצפות בציוניו, על סמך פרטים אישיים מזהים, באתר האינטרנט של המרכז: www.nite.org.il בסמוך ליום העברת הציונים למוסדות הלימוד.
מועמדים אשר לא ציינו בטופס ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית להעביר את התוצאות למכללת אורט בראודה (ואשר אינם מחזיקים בטופס המקורי), נדרשים לבקש מהמרכז הארצי להעביר אל המכללה את תוצאות הבחינה.
3.3 שפות הבחינה
אפשר להיבחן באחת משש השפות: עברית, ערבית, משולב/ אנגלית, צרפתית, ספרדית ורוסית. מומלץ לנבחן להיבחן בשפה שבה הוא שולט היטב. אם המועמד אינו שולט היטב באף אחת מהשפות המצוינות, הוא רשאי להיבחן בנוסח משולב, שבו השאלות מוצגות בעברית ובאנגלית בליווי תרגום של מילים קשות לכמה שפות נוספות.