בפרק זה מפורטות פרשיות הלימוד של הקורסים שבתכנית המתמטיקה השימושית.
 
הספרות המופיעות מתחת לשם הקורס מציינות את הפרטים הבאים (מימין לשמאל):
ספרה ראשונה מימין - שעות הרצאה שבועיות
ספרה שנייה מימין - שעות תרגול שבועיות
ספרה שלישית מימין - שעות מעבדה שבועיות
ספרה רביעית מימין - שעות פרויקט/סמינר שבועיות
ספרה חמישית מימין - ערך הקורס בנקודות זכות

פרטים נוספים מפורסמים באתרי האינטרנט הנמצאים במערכת  MOODLE