שנה א' ושנה ב'

תנאי המעבר משנה לשנה
סטודנט בתכנית צריך לעבור את כל הקורסים של שנה א', בציון 65 לפחות בכל קורס, והממוצע המצטבר חייב להיות לפחות 70 כדי להמשיך לשנה השנייה של התכנית. אם נכשל הסטודנט בקורס (ציונו פחות מ-65), יותר לו לחזור עליו בשנה העוקבת. סטודנט יוכל לחזור על קורס שנכשל בו פעם אחת בלבד. סטודנט יוכל להיכשל, לכל היותר, בשני קורסי חובה.

תנאי סיום הלימודים
כדי להיות זכאי לתואר, הסטודנט צריך לצבור לפחות 40 נקודות זכות (נ"ז) מהן 12 נ"ז בחמישה קורסי החובה, 4 נ"ז בעבודת הגמר ולפחות 24 נ"ז בקורסי הבחירה של התכנית, מתוכן 15 נ"ז בתחום הנדסת תעשייה ו-9 נ"ז בתחום הניהול. חריגות ייתכנו לגבי מי שלמדו לפי תכנית לימודים אינדיבידואלית שאושרה ע"י ועדת תכנית הלימודים (למשל, תכנית שבה הוחלף קורס חובה בקורס בחירה מכיוון שהמועמד למד כבר את קורס החובה הנידון או מקביל לו במסגרת קודמת). קורסי השלמה לא ייזכו את הסטודנט בנ"ז.
כדי להיות זכאי לתואר, על הסטודנט לעבור כל קורס בציון של 65 ומעלה, למעט מעבר בציון 75 ומעלה בקורס "עבודת גמר". על ממוצע הציונים המשוקלל של הסטודנט להיות 75 לפחות.
כל הלימודים לפי התכנית, אך לא כולל דרישות השלמה מרמת תואר ראשון, חייבים להסתיים תוך פרק זמן מירבי של שלוש שנים ממועד תחילת הלימודים בתכנית.