ליווי מחקרי

מטרות הוועדה לליווי מחקרי הן ליזום, לתאם, לערוך ולפרסם מחקרים המלווים את הפרויקטים בהם מעורב המרכז לקידום ההוראה והלמידה. למחקרים אלו שלושה תפקידים:

תפקיד מעצב - לשם עריכת שינויים ושיפורים בפרויקטים ובתכניות בהם מעורב המרכז
תפקיד מסכם - לצורכי בחירה בין אלטרנטיביות וקבלת החלטות לגבי המשך הפעלת התכניות
תפקיד פסיכולוגי - להגברת מודעות ומוטיבציה בקרב אוכלוסיית הנחקרים והמוערכים

נושאי המחקרים בהם עסקה ועדת המחקר

 • קורסי מיומנויות למידה וחשיבה
 • למידה פעילה
 • פרויקט "ראשי קבוצות"
 • אימון אישי-אקדמי
 • הליך מאל"ת (תמיכה בסטודנטים במצב אקדמי לא תקין)
 • סמסטר הכנה
 • מחקרים נוספים בתחומי ההוראה-למידה באקדמיה

(הערה: חלק ממפגשי ועדת המחקר מתבצעים כמפגשים צוותיים לפי תחומי המחקר השונים.)

פעילויות הוועדה

 • הצגת ממצאי המחקר הכמותי של קורסי המיומנויות בנוגע להשפעת הקורסים על אחוזי הנושרים מהלימודים וממוצע ציונים (דר' נסים סבאג ודר' רבקה וייזר-ביטון).דיון לגבי הסייגים במחקר ומידת תקפות המסקנות ממנו. דיון בהצעות להמשך מחקר.
 • גיבוש מוקדים וכלי מחקר לפרויקט "ראשי קבוצות"
 • דיון בנושא מעקב אחרי סטודנטים בשנה ג' שעברו קורסי מיומנויות ו העברת שאלוני עמדות ספציפיים לשינוי סגנון למידה, בפרט, בחינת היבט זה בקרב משתתפי קורס כלים להצלחה בלימודים.
 • דיון בהערכת השיטה לקבלת סטודנטים עפ"י אבחון דינמי: מעקב אחר נשירה וממוצע ציונים
 • דיון במחקר עתידי על כשלונות סטודנטים, מצב אקדמי לא תקין: הגורמים לכישלונות ודרכי התמודדות
 • למידה פעילה - דיווח על מחקר לבדיקת עמדות של חברי הסגל ללמידה פעילה, במטרה לזהות מרצים אשר ניתן לכוונם ללמידה פעילה ולהרחיב את חוג המרצים בשיטה זו
 • הצגת ממצאי מחקר איכותני על השפעתם של קורסי המיומנויות (מר שי ישראלי ודר' אורית הרשקוביץ).

הוועדה לליווי מחקרי מורכבת ממרצים המתעניינים ועוסקים במחקר בתחומי ההוראה והלמידה, בפרט, במחקרים המלווים את הפרויקטים העיקריים שמפעיל המרכז.