הרשמה וקבלה

הרשמה וקבלה
ההרשמה למעונות הסטודנטים תחל בתאריך 15 במאי ותסתיים בתאריך 1 ביולי בכל שנה.
ניתן לקיים הרשמה מאוחרת אך הקבלה למעונות הינה על בסיס מקום פנוי.
טפסי הרשמה ניתן לקבל במשרד המעונות או באמצעות האתר.
את הטפסים בצירוף כל האישורים המתבקשים יש לשלוח בדואר לכתובת הבאה:
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
מעונות הסטודנטים
רח' סנונית 51 כרמיאל
ת.ד 113 כרמיאל מיקוד 2161002
טופס שיגיע ללא כל האישורים לא נוכל לדון בו בועדת המעונות.
מועמדים אשר מעוניינים להתרשם מהמעונות, יתאמו ביקור מראש בטלפון: 04-9901811.

קריטריונים לזכאים למגורים במעונות - כללי
הסטודנטים הזכאים להירשם למעונות:

א. סטודנטים מן המניין, להנדסה, הנדסאים, תלמידים במכינה הקדם אקדמית, עתודה טכנולוגית ותלמידי חו"ל.

ב. זוגות נשואים ללא ילדים, כאשר שני בני הזוג לומדים במכללה או אחד מהם לומד במכללה והשני במוסד להשכלה גבוהה אחר המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. על הזוג לצרף לבקשתם עותק מתעודת הנישואים כחוק או אישור מהמועצה הדתית על רישומם לנישואין. במקרה של אישור על רישום לנישואין, יהיה עליהם להציג תעודת נישואין לא יאוחר מיום כניסתם למעונות. עדיפות תנתן לשני בני זוג הלומדים במכללה.

ג. על הסטודנט לגור מחוץ לאזור כרמיאל, למעט מקרים מיוחדים ובתנאי שיהיה זה על בסיס מקום פנוי ולא על חשבון זכאות.

ד. סה"כ שנות המגורים במעונות, לא יעלה על 4 שנים ללימודי הנדסה, 2 שנים ללימודי הנדסאות ושנה ללימודי מכינה. מקרים חריגים יובאו בפני הועדה בנפרד.

ה. אישור מגורים הנו לשנה אחת בלבד. ועדת המעונות תדון מדי שנה בבקשות הסטודנטים למעונות. סטודנט ותיק המעוניין בהמשך מגוריו במעונות יגיש בקשה מחודשת.

הערה: מועמדים אשר טרם סיימו תהליכי קבלה למכללה עד לתאריך 30 יוני, מומלץ להרשם למעונות וזאת על מנת להבטיח דיון בבקשתם.

קריטריונים כלליים לקבלה:

  1. מצב כלכלי - יקבע בהתאם לגובה ההכנסה ברוטו לנפש למשפחה
  2. אזור מגורי הקבע - יחושב המרחק ממגורי הקבע עד המכללה.
  3. נתונים מיוחדים - יילקחו בחשבון כמו: נכות, משפחה חד הורית, משפחה שכולה, אחים / יות סטודנטים, שירות צבאי / לאומי, שרות מילואים ועוד.

אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה מפורטים בטופס הרשמה למעונות.

סטודנטים השייכים לאחת מהקטגוריות הנ"ל אינם זכאים לדיור במעונות:

  1. סטודנטים בהפסקת לימודים, שלילת לימודים לסמסטר, לשנה או לצמיתות.
  2. סטודנט המתגורר בכרמיאל.
  3. סטודנט שהורחק מהמעונות ע"י ועדת המשמעת.
  4. סטודנט שהתנהגותו במעונות בשנת המגורים האחרונה לא הייתה הולמת.
  5. סטודנטים הלומדים להשלמת התואר פחות משלושה ימים בשבוע, למעט סטז'רים.
  6. תלמידים למכינת אביב או תלמידים לתואר ראשון שיחלו לימודיהם בסמסטר ב' - יתקבלו על בסיס מקומות פנויים בסמוך לתחילת שנת הלימודים.

דיון והחלטה
הבקשות תיבדקנה עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י ועדת המעונות.

תשובות
ההחלטות תובאנה לידיעת מגישי הבקשות באמצעות הדואר בסוף חודש יולי. לא תימסרנה תשובות בטלפון. ערעורים ניתן להגיש רק במקרה וחל שינוי באחד מן הנתונים, או נוספו נתונים חדשים שלא צוינו בטופס ההרשמה. הערעור יוגש על גבי מכתב בלבד. מועמדים שבקשתם נדחתה יכללו באופן אוטומטי ברשימת ההמתנה וזכאותם תבחן על בסיס מקומות שיתפנו לפני ו / או במהלך הלימודים.