הסבר למילוי מלגות סיוע ואגודה

א. הנחיות כלליות:

יכולים להגיש בקשה למלגת סיוע:
 • סטודנט מן המניין לתואר ראשון בכל אחת משנות הלימודים הנומינליות (בהנדסה ארבע שנים במתמטיקה שימושית שלוש שנים).
 • סטודנט שאינו מקבל מלגה משולבת כגון: שגרירי רוטשילד, אייסף, חינוך לפסגות, איילים, וכדומה או סטודנט שלימודיו ממומנים במלואם ע"י גורם חיצוני למכללה כגון: מלגת חוק חיילים משוחררים, מנהל הסטודנטים, משרד הביטחון, ביטוח לאומי וכדומה.

פעילות חברתית עבור מלגת סיוע:

 • מלגת סיוע מלאה – 20 שעות פעילות חברתית לסטודנטים בשנה א', 40 שעות פעילות לסטודנטים שנה ב' ומעלה.
 • מחצית מלגת סיוע – 20 שעות פעילות חברתית לכלל הסטודנטים.
 • פטורים מפעילות חברתית: סטודנט הורה לילד/ים או סטודנט שביצע 21 ימי מילואים בשנה אקדמית (קודמת להגשת הבקשה).

יכולים להגיש בקשה למלגת אגודה:

 • סטודנט מן המניין לתואר ראשון בכל אחת משנות הלימודים הנומינליות (בהנדסה ארבע שנים במתמטיקה שימושית שלוש שנים).
 • סטודנט חבר באגודת הסטודנטים.

פעילות חברתית למלגת אגודה:

 • מלגת אגודה מחייבת 20 שעות מעורבות לטובת האגודה והקהילה.
 • פטורים מפעילות חברתית: סטודנט הורה לילד/ים או סטודנט שביצע 21 ימי מילואים בשנה אקדמית (קודמת להגשת הבקשה).

מועדי הרשמה למלגת סיוע ואגודה:

 • סטודנטים פעילים – בחודשים מאי – יולי בכל שנת לימודים.
 • מתקבלים ללימודים – עם פתיחת אפשרות הרישום לקורסים ושבועיים בתוך הסמסטר.


אופן הגשת הבקשה:

 • הגשת הבקשה היא מקוונת דרך תחנת המידע לסטודנט.
 • הסטודנט ימלא את טופס הבקשה למלגת סיוע או מלגת אגודה בהתאם למצבו ויצרף בסריקה את כל המסמכים הנדרשים בבקשה.
 • שים לב! מסמך עם סיומת PDF לא יכול להתקבל במערכת.
 • בקשה שסטודנט ימלא במערכת ללא המסמכים הנדרשים – לא תטופל ולא תשלח הודעה בנושא

אם הפרטים הנשאלים בטופס הבקשה למלגה אינם מייצגים את מצבך הכלכלי/ משפחתי רצוי לסרוק ולצרף מכתב אישי לטופס הבקשה המפרט את המצב.

ב. הקריטריונים להענקת מלגה:

מלגת סיוע:

 • סטודנט רווק יצרף צילום תעודת זהות כולל ספח של ההורים (סטודנט נשוי יצרף צילום תעודת זהות כולל ספח).
 • סטודנט נשוי יצרף שלושה תלושי הכנסה של שני בני הזוג או אישור מביטוח לאומי כי בן/בת זוג אינו/אינה עובד/ת או אישור לימודים באם בן/בת זוג סטודנט/ית. 
 • סטודנט רווק שהוריו שכירים – יצרף שלוש משכורות אחרונות של האב והאם, הורה שאינו עובד – אישור מביטוח לאומי.
 • סטודנט חבר קיבוץ יצרף אישור בסיס לחישוב התשלום לביטוח לאומי ממזכירות הקיבוץ.
 • הורים עצמאיים או בת/בן זוג עצמאי הסטודנט יצרף שומת מס הכנסה לשנה אחרונה.
 • אחים מתחת לגיל 18 / אחים חיילים בשירות סדיר או בשירות לאומי / אחים סטודנטים - יש לצרף צילום תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח / יש לצרף צילום תעודת חוגר או תעודת מתנדב בשירות לאומי / יש לצרף אישור חתום ממוסד הלימוד.
 • שירות צבאי או שירות לאומי – הסטודנט יצרף תעודת שחרור או תעודת סיום שירות לאומי.
 • סטודנט ששירת כלוחם או תומך לחימה- יש לצרף תעודה מתאימה.
 • סטודנט שמשרת במילואים- יש לצרף אישורים על ימי מילואים בתקופה שבין 1 במאי שנה קודמת עד 30 באפריל שנה נוכחית.
  למלגת אביב – יש לצרף אישורים על ימי מילואים בתקופה שבין 1 במרץ שנה קודמת עד 29 בפברואר שנה נוכחית.
 • סטודנט נכה- יצרף אישור מביטוח לאומי על גובה אחוזי הנכות.
 • סטודנט ממשפחה שכולה- יצרף אישור ממשרד הביטחון.
 • סטודנט יתום או שהוריו גרושים – יצרף תעודת פטירה או תעודת גירושין.
 • סטודנט בודד בארץ או הוכר כחייל בודד - יצרף אישור מתאים.
 • סטודנט המצוי בנתק מהוריו- יצרף אישור מנוטריון.

מלגת אגודה:

 • סטודנט רווק יצרף צילום תעודת זהות כולל ספח.
 • סטודנט נשוי, גרוש או אלמן יצרף צילום תעודת זהות כולל ספח.
 • הכנסת הסטודנט מעבודה – יצרף שלוש משכורות אחרונות.
 • שירות צבאי או שירות לאומי – הסטודנט יצרף תעודת שחרור או תעודת סיום שירות לאומי.
 • סטודנט ששירת כלוחם או תומך לחימה- יש לצרף תעודה מתאימה.
 • סטודנט שמשרת במילואים - יש לצרף אישורים על ימי מילואים בתקופה שבין 1 במאי שנה קודמת עד 30 באפריל שנה נוכחית.
  למלגת אביב – יש לצרף אישורים על ימי מילואים בתקופה שבין 1 במרץ שנה קודמת עד 29 בפברואר שנה נוכחית.
 • פעילות חברתית - יצרף אישור על פעילות חברתית בשנה"ל הקודמת.
 • מקום מגורים – יצרף אישור על מגורים במעונות או הסכם שכירת דירה.
 • רכב בבעלות הסטודנט – יצרף רישיון רכב.
 • בריאות הורים - יצרף אישור מביטוח לאומי על גובה אחוזי הנכות של ההורים. 
 • מצב אישי מיוחד- הסטודנט יצרף מכתב אישי המפרט את המצב.

הצהרת הסטודנט

 • הסטודנט יצהיר כי אינו נתמך על ידי קרן חיצונית (המשלמת את מלוא שכר הלימוד) או יצהיר כי נתמך על ידי קרן משולבת או מלגת מעורבות חברתית או יצהיר כי ממתין לתשובה מאחת מהן (ויציין את מקור התמיכה הצפוי).
 • במידה ויחול שינוי ממועד מתן ההצהרה נדרש הסטודנט לעדכן את מדור מלגות.

טופס ללא אישורים לא יטופל ולא תשלח הודעה על כך, האחריות של הסטודנט בלבד!

 • לאחר דיון והחלטת ועדת המלגות תשלחנה תשובות דרך תחנת המידע.
 • סטודנט שבקשתו נדחתה יוכלו להגיש ערעור, בתנאי שיש בידו נתונים חדשים המתייחסים ישירות לסיבת דחיית הבקשה ואשר לא היו ידועים לוועדת המלגות.
 • הערעור יוגש למדור מלגות בדף מודפס תוך 10 ימים מיום קבלת התשובה השלילית.
 • החלטת ועדת הערעורים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה!!!

ג. אינם זכאים למלגה או המלגה תבוטל במקרים הבאים:

 • סטודנט שלא מן המניין או לומד חיצוני
 • סטודנט שנמצא חייב בוועדת משמעת
 • סטודנט שיקבל מימון מלא של שכ"ל מכל מוסד ממשלתי
 • סטודנט בשנה חמישית ללימודיו
 • סטודנט שלא מילא או הפסיק חובת פעילות חברתית
 • סטודנט שהפסיק לימודים ביוזמתו או שלימודיו הופסקו ע"י המכללה
 • סטודנט שמסר מידע לא מדויק או כוזב בעת הגשת הבקשה למלגה, בנוסף יפתחו נגדו צעדים משמעתיים