סיוע מיוחד

סיוע בהיקף מצומצם לסטודנטים במצב כלכלי קשה הזקוקים לסיוע כספי מיוחד או לסיוע במימון פעילויות הקשורות ללימודיהם במכללה, במסגרת תקציב ייעודי של נשיא המכללה. על הסטודנט לפנות למזכירות דקנט הסטודנטים לקבלת טופס בקשה. את הטופס יש למסור למזכירות דקנט הסטודנטים בצירוף המסמכים הדרושים.

בקשת הסטודנט תבחן על ידי דקנית הסטודנטים על פי קריטריונים המעוגנים בנוהל סיוע מיוחד.

הסטודנט מקבל את הסיוע באופן מידי.