הטבות

הטבות לסטודנט המשרת במילואים

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רואה חשיבות רבה בעידוד סטודנטים לשירות מילואים פעיל. דקנט הסטודנטים תומך ומסייע לסטודנטים אשר שבים משירות מילואים במגוון תחומים.
אנו נעשה כל מאמץ לסייע לך, המשרת/ת במילואים על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בלימודים .
לפניך רשימת ההטבות . למימוש ההטבות יש לפנות לגב' תמי באלוה,  מזכירות דקנט הסטודנטים,  טל: 04-9901906 , פקס: 04-9901989 , מייל : tamib@braude.ac.il
 
א.     תוספת זמן - סטודנט ששירת 10 ימים ברצף או 21 במצטבר בסמסטר, זכאי ל- 25% תוספת זמן לכל שעת מבחן בסוף סמסטר.
 
ב.     כרטיס צילום - סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל 50 צילומים ליום מילואים (לא כולל שישי-שבת וחופשת קיץ).  באפשרותך לבחור קבלת ההטבה על ידי הטענת צילומים בכרטיס הסטודנט או זיכוי כספי לרכישת חוברות לימוד באתר "עותקים". יש לשלוח את טופס 3010 דרך תחנת המידע לסטודנט למזכירות דקנט הסטודנטים ולציין את האופן בו בחרת לממש את הטבת הצילומים.
 
ג.      שיעורי עזר - סטודנט במילואים זכאי לקבל שעורי עזר על ידי חונך לפי מפתח על כל 10 ימי שמ"פ ברצף – 6 שעורים.
 
ד.    השאלת ספרים – סטודנט שהיה בשמ"פ יזכה לעדיפות בהשאלת ספרים בספריה בתקופה הסמוכה לחזרתו מהשירות, כמו כן יוכל לשאול ספרים מעבר למכסה הרגילה.
 
ה.   קורס חוזר - סטודנט אשר שירת במצטבר לפחות 10 ימ"מ בסמסטר ונעדר בשל כך מהשיעורים בקורס, זכאי לדחות את הקורס לסמסטר העוקב ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן באף אחד ממועדי הקורס (א' או ב'). לעניין זה רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד 10 ימים לפני בחינת מועד א' בקורס. הסטודנט ייחשב כמי 'שלא השלים' את הקורס. במידה ולא קיים הקורס בסמסטר העוקב ישלים הסטודנט את הקורס בסמסטר קיץ. על מנת לקבל את אשור דקן הסטודנטים לקורס חוזר (ללא תשלום), על הסטודנט למלא  טופס בקשה
 
ו.     נקודות זכות אקדמיות – סטודנט ששרת במילואים במצטבר במהלך השנה האקדמית (לא בחופשת הקיץ) יהיה זכאי לנקודות זכות אקדמיות (ללא תשלום) בגין השירות על פי המפתח הבא.
שירות בין 20 ל-29 יום – 0.5 נ"ז.
שירות של 30 יום ומעלה – 1 נ"ז.
לעניין זה, שנה אקדמית תכלול את תקופת קורס הקיץ, רק במידה והסטודנט לומד קורס קיץ.
בכל מקרה מספר נ"ז לא יעלה על 2 נ"ז בכל התואר.
לצורך מימוש הנושא יש לפנות למזכירת המחלקה.
 
ז.      מלגות – שירות מילואים מקנה נקודות לבחינת זכאות למלגות מכללה. שמ"פ של לפחות 21 יום בשנה אקדמית מוכר כפעילות חברתית לסטודנטים הזכאים למלגות המכללה. יש לצרף אישור על שמ"פ לטופס המלגה.
 
ח.    מעונות – שירות מילואים מעניק תוספת של נקודות לצורך בחינת זכאותו למעונות.
 
ט.    השאלת NETSTICK - סטודנט שיוצא לשמ"פ של 4 ימים ומעלה יהיה זכאי להשאיל   NETSTICK לתקופת שירותו ללא תשלום. למימוש ההטבה יש לפנות למזכירות דקנט הסטודנטים, כ- 4 ימים לפני היציאה לשירות מילואים. 
 
י.     קבלת הקלטות של הרצאות ותרגולים – סטודנט שיוצא לשמ"פ של 4 ימים ומעלה רשאי לקבל הקלטות (אם קיימות) של הרצאות ותרגולים עבור הקורסים שיילמדו בתקופה שייעדר. למימוש ההטבה, יש לפנות למזכירות דקנט הסטודנטים כשבוע לפני היציאה למילואים.

יא.   קורס קיץ - סטודנט אשר שירת במילואים 21 ימים לפחות במצטבר במהלך שנה אקדמית ומתוכם לפחות 7 ימים רצופים, זכאי לקורס קיץ אחד ללא תשלום. הטבה זו תינתן רק עבור קורס קיץ הנפתח באותה שנה אקדמית בה ביצע הסטודנט את שרות המילואים. לא ניתן להעביר את ההטבה לשנה אקדמית אחרת או לקבל במקומה החזר כספי (במידה וקורס הקיץ לא ייפתח).
הטבה זו אינה תקפה למקבלי מלגות מתקציב המכללה.
הטבה זו אינה תקפה עבור שירות מילואים בתנאי קבע.
על מנת לקבל את אשור דקן הסטודנטים לקורס קיץ (ללא תשלום), על הסטודנט למלא טופס בקשה (נספח ה' בנוהל משרתי מילואים).

יב.    חדר כושר - סטודנט יהיה זכאי לכניסה (ללא תשלום) לחדר הכושר במכללה, בסמסטר העוקב, לסמסטר בו הוא מקיים לפחות אחד משלושת התנאים הבאים:
 • שירות של לפחות 5 ימים רצופים במהלך הסמסטר.
 • שירות של לפחות 14 ימים במצטבר במהלך הסמסטר.
 • שירות של לפחות 21 ימים במצטבר במהלך שנה אקדמית.
למימוש ההטבה יש לפנות למזכירות דקנט הסטודנטים.
 
יג.    סייגים לנוהל - סטודנט במסלול עתודה אקדמית או קצין בשירת פעיל הלומד במכללה במסגרת קריירה צבאית לא זכאי להתאמות המפורטות בנוהל למעט  סעיף "מניעה חמורה". בגין אותה תקופת שירות מילואים ניתן לקבל רק אחת מההטבות: קורס חוזר ללא תשלום (סעיף ה) או קורס קיץ חינם (סעיף יא).